Salgs- og leveringsbetingelser

Generelle salgs- og leveringsbetingelser

Gældende for alle tilbud og ordrer medmindre andet er skriftligt aftalt

Tilbud, ordrer og aftaler

Tilbud fra vor side er altid fritblivende. Tilbud, forslag og andet tegningsmateriale, udleveret af os, er vor ejendom. Materialet må ikke mangfoldiggøres eller forevises konkurrerende virksomheder eller personer og må kun anvendes til udførelse i forbindelse med vore leverancer. Ordrer og aftaler må, for at være bindende, bekræftes skriftligt af os. Enhver ordre accepteres under forbehold af strejke, lockout, uforudsete importrestriktioner.

Levering og risikoens overgang

Der leveres frit til købers normale forretningssted, men for købers risiko. Transportforsikring tegnes kun på købers opfordring og regning. Byggepladsleverancer foretages ved tilgængelig og fast vej på byggepladsen og altid kun til umiddelbar nærhed af vognkant ifølge gældende samhandelsbetingelser. Levering indenfor en uge fra den i ordrebekræftelsen anførte leveringstid betragtes som rettidig levering. Vi kan i intet tilfælde gøres ansvarlige for forsinkelser, der skyldes forhold uden for vor kontrol.

Betaling

Betaling er altid 10 dage netto fra levering, hvor intet andet er aftalt. Ved dellevering af en samlet ordre faktureres leverancen særskilt, idet forfaldsdagen er det tidspunkt, hvor delleverancen finder sted. Hvis køber ikke kan modtage leverancen på aftalt leveringstidspunkt, forfalder betaling, som om levering havde fundet sted. Eventuelle oplagringsomkostninger faktureres til lavest mulig pris og sker for købers risiko. Køber er ikke berettiget til at tilbageholde nogen del af købesummen for eventuelle garantiforpligtelser eller som følge af forsinkelser i leveringen, der skyldes forhold uden for vor kontrol. Overskrides en betalingstermin, beregnes rente fra forfaldsdagen med 2 pct. pr. påbegyndt måned. Renten tilskrives månedsvis. For hver påmindelse om for sen betaling pålignes et rykkergebyr på kr. 100,-.

Ansvar, mangler og for sen levering

Vil køber påberåbe sig mangler, må dette gøres skriftligt og senest 8 dage efter leveringsdato. Til fuldstændig frigørelse for ethvert ansvar ved mangelindsigelse kan vi efter eget valg foretage omlevering eller reparere mangelfulde leveringer/enheder eller lade foretage ændringer eller udbedring, som sætter det leverede i normal funktionsdygtig stand. Der kan på intet tidspunkt fremsættes erstatningskrav for følgevirkning af for sen levering eller mangler. Andre erstatningskrav kan aldrig overstige fakturaprisen for de forsinkede eller mangelfulde enheder.

Force majeure

Enhver omstændighed, som vi ikke har været herre over, og som indtræffer efter aftalens indgåelse og forhindrer den rigtige eller rettidige opfyldelse, frigør os for vort ansvar i denne forbindelse.